Feldsalat frisch
Tak smakuje
Oldenburger
Münsterland.

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO

Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG
Im Siehenfelde 13
49692 Cappeln · Germany 
tel +49 4478-9480 11
fax +49 4478-9480 50
info@maehlmann-gemuesebau.de
www.maehlmann-gemuesebau.de

Komisarz Ochrony Danych

Frau Magdalena Koziel
Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG
Im Siehenfelde 13
49692 Cappeln
datenschutz@maehlmann-gemuesebau.de

Bezpieczeństwo i ochrona Państwa danych osobowych

Poufne traktowanie i ochrona udostępnionych przez Państwa danych osobowych przed dostępem osób trzecich jest dla nas zadaniem priorytetowym. Z tego względu wykazujemy się najwyższą starannością i stosujemy najnowsze standardy bezpieczeństwa w celu zagwarantowania maksymalnej ochrony Państwa danych osobowych.

Jako przedsiębiorstwo prawa prywatnego podlegamy przepisom europejskiego rozporządzenia ws. ochrony danych osobowych (RODO) oraz regulacjom niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne zapewniające przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zarówno przez nas, jak i przez zewnętrznych dostawców oferowanych przez nas usług.

Definicje

Zgodnie z wymogiem ustawodawcy dane osobowe mają być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”). W celu zagwarantowania powyższego informujemy Państwa o poszczególnych przepisach ustawowych, które mają zastosowanie również w niniejszej polityce prywatności:

1. Dane osobowe
„Dane osobowe” to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

2. Przetwarzanie
„Przetwarzanie” to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Ograniczenie przetwarzania
„Ograniczenie przetwarzania” to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

4. Profilowanie
„Profilowanie” to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

5. Pseudonimizacja
„Pseudonimizacja” to przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

6. Zbiór danych
„Zbiór danych” to uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

7. Administrator
„Administrator” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

8. Podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

9. Odbiorca
„Odbiorca” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

10. Osoba trzecia
„Osoba trzecia” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

11. Zgoda
„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, na mocy którego osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnej czynności potwierdzającej, daje do zrozumienia, że zezwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zgodność przetwarzania z prawem

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zachodzi podstawa prawna dla przetwarzania. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a) – f) RODO podstawę prawną dla przetwarzania może stanowić w szczególności co następuje:

a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Informacja o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej przedstawimy informacje o sposobie gromadzenia danych osobowych osób korzystających z naszej strony internetowej. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania użytkownika.

(2) W przypadku nawiązania przez użytkownika kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przekazane przez niego dane (adres e-mail, ew. imię i nazwisko i nr telefonu) zostaną zapisane w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane zgromadzone w związku z powyższym są usuwane, gdy ich przechowywanie przestaje być konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli zachodzi ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej
W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, czyli bez rejestracji lub przekazywania informacji w inny sposób, gromadzimy tylko te dane osobowe, które przeglądarka internetowa użytkownika przekazuje do naszego serwera. Jeżeli użytkownik chce obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są niezbędne ze względów technicznych, aby umożliwić wyświetlanie naszej strony internetowej oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu/kod statusu HTTP
 • Ilość przesłanych danych
 • Strona internetowa, z której wpływa zapytanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja przeglądarki internetowej.

Stosowanie plików cookie
(1) Oprócz wymienionych powyżej danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym użytkownika z przypisaniem do używanej przez niego przeglądarki. Pliki te przekazują informacje podmiotowi, który stosuje plik cookie. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do opracowania bardziej efektywnej, przyjaznej dla użytkownika i bezpiecznej oferty internetowej.

(2) Niniejsza strona internetowa stosuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania zostanie opisany poniżej:

 • tymczasowe pliki cookie (szczegółowe informacje w pkt. a.)
 • stałe pliki cookie (szczegółowe informacje w pkt. b.).

a. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Należą do nich przede wszystkim sesyjne pliki cookie. Zapisują one tzw. ID sesji, umożliwiający przypisanie różnych zapytań przeglądarki użytkownika do określonej sesji. Umożliwia to rozpoznanie komputera użytkownika w przypadku ponownej wizyty na naszej stronie internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy użytkownik się wyloguje lub zamknie przeglądarkę.

b. Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który uzależniony jest od pliku cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

c. Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i np. zablokować akceptowanie plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików
cookie. Tzw. „zewnętrzne pliki cookie” to pliki cookie stosowane przez osobę trzecią, czyli nie przez właściwą stronę internetową, na której użytkownik właśnie się znajduje. Informujemy, że zablokowanie stosowania plików cookie może spowodować ograniczenie działania niektórych funkcji niniejszej strony internetowej.

Pozostałe funkcje i oferty dostępne na naszej stronie internetowej
(1) Oprócz możliwości czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą korzystać osoby nimi zainteresowane. W tym celu użytkownik musi z reguły podać dodatkowe dane osobowe, które wykorzystywać będziemy w celu wykonania danej usługi i w odniesieniu do których obowiązują ww. zasady przetwarzania danych osobowych.

(2) Część przetwarzania danych osobowych użytkowników powierzamy firmom zewnętrznym. Zostały one przez nas starannie wyselekcjonowane i otrzymały od nas stosowne zlecenie, zobowiązane są do stosowania się do naszych poleceń i podlegają regularnym kontrolom.

(3) Ponadto jesteśmy uprawnieniu do przekazania danych osobowych użytkowników osobom trzecim w przypadku udziału w akcjach promocyjnych, w konkursach z nagrodami, zawarcia umowy i temu podobnych usług oferowanych przez nas wspólnie z naszymi partnerami. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo po podaniu danych osobowych lub znajdą poniżej w opisie oferty.

(4) Jeśli podmioty świadczące usługi na naszą rzecz mają swoją siedzibę w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOR), poinformujemy Państwa o skutkach tej okoliczności w opisie oferty.

Dzieci

Nasza oferta jest jednoznacznie skierowana do osób dorosłych. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekuna prawnego.

Prawa osoby, której dotyczą dane

(1) Wycofanie zgody
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, uprawnieni są Państwo do wycofania tej zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania.

W przypadku chęci skorzystania z prawa do wycofania zgody zachęcamy do kontaktu z nami.

(2) Prawo do potwierdzenia
Uprawnieni są Państwo do żądania od administratora potwierdzenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Wydania ww. potwierdzenia mogą Państwo zażądać w każdej chwili, kierując żądanie na podane dane adresowe.

(3) Prawo do informacji
W przypadku przetwarzania danych osobowych uprawnieni są Państwo do żądania informacji o tych danych osobowych oraz informacji następujących:

a. cele przetwarzania;

b. kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

c. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d. jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f. istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo zostać poinformowani o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem. Dostarczymy Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o wydanie których się Państwo zwrócą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwrócą się Państwo z wnioskiem o wydanie kopii drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczą Państwo inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

(4) Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mogą Państwo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym w trybie przedstawienia dodatkowego oświadczenia.

(5) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.

b. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

c. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.

d. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

e. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

f. Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i i art. 9 ust. 3 RODO;
 • Do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

(6) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku zaistnienia jednego z poniższych warunków:

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone w wyniku zaistnienia ww. warunków, takie dane osobowe przetwarzane będą - z wyjątkiem przechowywania - wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Osoby, których dotyczą dane, dochodzące swego prawa do ograniczenia przetwarzania mogą zwracać się do nas w każdej chwili, wykorzystując ww. dane kontaktowe.

(7) Prawo do przenoszenia danych
Przysługuje Państwu prawo do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz

b. Przetwarzanie wykonywane jest w trybie procesów zautomatyzowanych.

W ramach wykonywania prawa do przeniesienia danych w myśl ust. 1 mają Państwo ponadto prawo do żądania, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Skorzystanie z prawa do przeniesienia danych nie narusza prawa do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym“). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

(8) Prawo do sprzeciwu
Ponadto mają Państwo prawo, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to także profilowania wynikającego z tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów realizacji takiego marketingu; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, wówczas Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla Dyrektywy 2002/58/WE przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w zakresie przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Z prawa do wniesienie sprzeciwu można skorzystać w każdej chwili, kontaktując się z administratorem.

(9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach łącznie z profilowaniem
Mają Państwo prawo niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – łącznie z profilowaniem – i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa osobę. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;

b. jest dozwolona na mocy przepisów prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub

c. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Administrator podejmuje stosowne działania mające na celu ochronę praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z ww. prawa w każdej chwili, kontaktując się z administratorem.

(10) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych środków ochrony prawnej przed sądem lub organem administracji publicznej są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza niniejsze rozporządzenie.

(11) Prawo do skorzystania ze skutecznego sądowego środka pomocy prawnej
Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z przepisami Artykułu 77 RODO, mają Państwo prawo do skorzystania ze skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uznają Państwo, że prawa przysługujące Państwu na mocy niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych z naruszeniem niniejszego rozporządzenia.

Integracja map Google

(1) Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Umożliwia ona wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej oraz wygodne korzystanie z funkcji mapy.

(2) W ramach wizyty na naszej stronie internetowej Google otrzymuje informację o tym, że użytkownik odwiedził określoną podstronę naszej witryny internetowej. Ponadto przekazane mu zostaną dane, o których mowa w § 3 tej polityki prywatności. Dane te są przekazywane niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym zalogowany jest użytkownik, czy też użytkownik nie posiada konta użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Google, Państwa dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie chcą Państwo, aby przyporządkowanie danych do Państwa profilu miało miejsce, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej według potrzeb. Ww. analiza (nawet w zakresie użytkowników niezalogowanych) służy w szczególności do wyświetlania reklam według potrzeb oraz do informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do firmy Google.

(3) zczegółowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez podmiot oferujący wtyczkę znajdują się w polityce prywatności podmiotu oferującego wtyczkę. Znajdują się tam również dalsze informacje dotyczące praw użytkownika i możliwości ustawień mających na celu ochronę prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza dane osobowe użytkowników także w USA i podlega programowi Tarcza Prywatności UE-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.